Algemene Voorwaarden LCA

Algemene voorwaarden Lichtcentrum Amsterdam

Voor Lichtcentrum Amsterdam is het belangrijk dat mijn klanten begrijpen wat ik doe. Daarom staan hieronder de belangrijkste algemene voorwaarden en uitgangspunten.

Algemene bepalingen

 • Trainingen, workshops en opstellingsdagen worden gegeven volgens mijn standaard van kwaliteit en integriteit. Deelnemers kunnen altijd vooraf, tijdens en na een training of opstelling informatie inwinnen of overleggen.
 • Deelnemers zijn verantwoordelijk voor hun eigen welzijn en doen mee op eigen risico.
 • LCA is nooit aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door jou verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 • Voor de trainingen en opstellingsdagen geldt na aanmelding een bedenktijd van 14 dagen, daarna worden de algemene voorwaarden van kracht. Wanneer deelnemers zich aanmelden binnen 14 dagen voor een training of workshops van start gaat kan er geen beroep gedaan worden op de wettelijke bedenktijd en gelden de hieronder aangegeven algemene voorwaarden.
 

Algemene bepalingen specifiek ten aanzien van onze trainingen:

 • Bij inschrijving wordt het gehele bedrag betaald.
 • Een training kan alleen als geheel gevolgd worden.
 • Gespreide betaling is in overleg mogelijk. Gespreide betaling ontslaat deelnemers niet van de verplichting de volledige trainingskosten te voldoen. Aan gespreide betaling zijn geen extra kosten verbonden.
 • Wanneer een deelnemer een training wil onderbreken en bijvoorbeeld in een volgende groep de training wil voltooien, betaalt de deelnemer eerst de volledige traningskosten. Een training onderbreken en vervolgen in een volgende groep is alleen in overleg mogelijk. Een gemiste dag of dagen kan niet worden ingehaald.
 • Bij annulering tot 21 kalenderdagen voor het begin van een training krijgt de deelnemer de trainingskosten inclusief de aanbetaling terug.
 • Bij annulering binnen 21 dagen voor de training betaalt de deelnemer 30% van de trainingskosten.
 • Bij betaling door een bedrijf, blijft de deelnemer zelf verantwoordelijk dat het volledige bedrag betaald wordt.
 • Bij annulering na 7 dagen voor de training is 50% van de deelnamekosten verschuldigd.
 • Bij annulering binnen 2 dagen voor de training of terugtrekken tijdens de training is geen restitutie mogelijk.
 • Mocht de training om de één of andere reden niet doorgaan, dan wordt binnen 7 dagen na de geplande aanvangsdatum van de training het gehele bedrag teruggestort. Dit geldt niet bij verplaatsing van de training naar andere data.
 

Annulering van een training, workshop of opstellingsdag

Een training kan tot 1 week van tevoren kosteloos worden geannuleerd. Daarna is het gehele bedrag verschuldigd. Het is ook een mogelijkheid om zelf zorg te dragen voor een vervanger.

Een opstellingsdag kan niet verplaatst worden, als je niet kunt. Er volgt geen restitutie, mits er iemand is die jouw plek kan innemen. Dan volgt restitutie minus €5 administratiekosten.

Annulering en/of verplaatsing door LCA

 • LCA behoudt zich te allen tijde het recht voor om bij onvoldoende deelnemers, overmacht of (onvoorziene) bijzondere omstandigheden een programma te annuleren. Waar mogelijk zal LCA een passend alternatief aanbieden. Op dezelfde gronden kan LCA trainingen en individuele bijeenkomsten verplaatsen.
 • In geval van annulering of verplaatsing, doet LCA daarvan zo spoedig mogelijk mededeling. Je kan de overeenkomst voor dat gedeelte waarop de annulering of verplaatsing betrekking heeft, opzeggen indien nakoming op een door LCA eventueel voorgestelde alternatieve datum, alle omstandigheden van het geval in aanmerking genomen, redelijkerwijs niet van jou kan worden gevergd.
 • Voor door LCA in verband met annulering of verplaatsing als bedoeld in dit artikel al verleende en mogelijkerwijs nog te verlenen diensten, blijf je de overeengekomen prijs naar evenredigheid van het genoten deel van de overeenkomst verschuldigd, tenzij aan deze diensten geen zelfstandige waarde toekomt. In verband met annulering of verplaatsing als hier bedoeld, kun je nooit aanspraak maken op verdergaande schadevergoeding dan (gedeeltelijke) restitutie van de overeengekomen prijs.

Vertrouwelijkheid en Intellectueel eigendom 

Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die het LCA verneemt of observeert is voor LCA vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

 Op al het gebruikte lesmateriaal geldt het intellectuele eigendom van het LCA. De gebruikte en uitgegeven materialen mogen niet worden vermenigvuldigd, niet worden vervreemd van de eigenaar of de naam van de eigenaar en niet uit het verband worden gehaald. Het mag niet worden gebruik als lesmateriaal zonder toestemming van het LCA.

Betaling
Voordat de overeenkomst wordt gesloten zal LCA de verschuldigde bedragen altijd inclusief btw vermelden. Gespreid betalen is slechts mogelijk voor zover dit uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen. Je dient binnen de gestelde betalingstermijn de factuur voldaan te hebben.

Nakomen afspraken en klachten
Is er iets aan de hand? Dan los ik dit natuurlijk in alle redelijkheid samen met je op. Als je om wat voor reden niet blij bent met de diensten van LCA laat het mij dan weten. We komen daar dan altijd samen uit. Officiële procedures zijn daarom niet nodig.

 

Het privacyreglement valt onder de algemene voorwaarden en kan je terugvinden op de website.